حال که ماجرا روشن شده، وقتش نیست که دستگاه قضایی با این موج دروغ‌سازی مقابله کند؟‌

حال که ماجرا روشن شده، وقتش نیست که دستگاه قضایی با این موج دروغ‌سازی مقابله کند؟‌


روزنامه جوان: دستگاه قضا با کسانی که درباره مسمومیت‌ها دروغ گفتند برخورد کند