روایت وزیر کشور از جزئیات ماجرای مسمومیت دانش آموزان وحیدی وزیر کشور گفت: تاکنون کسی درباره مسمومیت‌ها دستگیر نشده است و هیچ کس هم در مسمومیت‌ها فلج نشده و این ادعا کذب است. دریافت ۳۰ MB

روایت وزیر کشور از جزئیات ماجرای مسمومیت دانش آموزان

روایت وزیر کشور از جزئیات ماجرای مسمومیت دانش آموزان

وحیدی وزیر کشور گفت: تاکنون کسی درباره مسمومیت‌ها دستگیر نشده است و هیچ کس هم در مسمومیت‌ها فلج نشده و این ادعا کذب است.

دریافت ۳۰ MB


روایت وزیر کشور از جزئیات ماجرای مسمومیت دانش آموزان