یکی از دلایل اصلی که مجلس به دنبال استیضاح وزیر صمت است همین مورد است که تناسبی میان قیمت خودرو با کیفیت آن وجود ندارد.

یکی از دلایل اصلی که مجلس به دنبال استیضاح وزیر صمت است همین مورد است که تناسبی میان قیمت خودرو با کیفیت آن وجود ندارد.


رانت ۵۰۰ هزار تا ۱٫۵ میلیارد تومانی در فروش هر خودرو