محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، بار دیگر به مقوله برهم زنندگان امنیت روانی مردم پرداخت و در این خصوص به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا با سرعت عمل و تدبیر و اقدامات مناسب و متناسب، با برهم زنندگان امنیت روانی مردم برخورد کنند.

محسنی اژه‌ای در ادامه نشست امروز، بار دیگر به مقوله برهم زنندگان امنیت روانی مردم پرداخت و در این خصوص به مسئولان ذیربط قضایی دستور داد تا با سرعت عمل و تدبیر و اقدامات مناسب و متناسب، با برهم زنندگان امنیت روانی مردم برخورد کنند.


رئیس قوه قضائیه: هر کسی حرفی زد جایش زندان نیست؛ اما در مورادی افراد امنیت روانی مردم را بهم می‌زنند و باید از قوه قهریه استفاده کرد