رئیس قوه قضاییه گفت: بررسی مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کردستان در سالی که به عنوان مهار تورم و رشد تولید نام گرفته در کنار اشتغال و امنیت سرمایه گذاری از جمله اهداف سفر به کردستان است.

رئیس قوه قضاییه گفت: بررسی مسائل مربوط به توسعه اقتصادی کردستان در سالی که به عنوان مهار تورم و رشد تولید نام گرفته در کنار اشتغال و امنیت سرمایه گذاری از جمله اهداف سفر به کردستان است.


رئیس قضا: توسعه اقتصادی کردستان را دنبال می‌کنیم