سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران روز چهارشنبه به دمشق سفر می‌کند

سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور ایران روز چهارشنبه به دمشق سفر می‌کند


رئیسی چهارشنبه به دمشق سفر می‌کند