روسای جمهور کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان یک نشست محرمانه در فرودگاه استانبول برگزار کردند.

روسای جمهور کشورهای ترکیه و جمهوری آذربایجان یک نشست محرمانه در فرودگاه استانبول برگزار کردند.


دیدار اردوغان و علی‌اف پشت درهای بسته