کسی که با این تاریخ پیوند دارد، دوست ندارد، آنچه بر سر شهر سوخته آمد، بر سر شهر‌های کنونی بیاید و تاکید می‌کنم کسانی در افغانستان این تصور را دارند، تصورشان غلط است.

کسی که با این تاریخ پیوند دارد، دوست ندارد، آنچه بر سر شهر سوخته آمد، بر سر شهر‌های کنونی بیاید و تاکید می‌کنم کسانی در افغانستان این تصور را دارند، تصورشان غلط است.


دلیل رجزخوانی موتورسواران طالبانی علیه ایران چیست؟/  فعال فرهنگی افغانستانی: شهر سوخته دیگری نمی‌خواهیم