دعای سی و سوم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای استخاره و درخواست خیر و نیکی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای سی و سوم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای استخاره و درخواست خیر و نیکی است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای سی و سوم صحیفه سجادیه