دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای پناه بردن به خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.

دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه، یکی از دعاها برای پناه بردن به خداوند است. این دعا را در تابناک می‌خوانید و می‌شنوید.


دعای بیست و هشتم صحیفه سجادیه