افرادی که به کادر درمان و آمبولانس اورژانس نیشابور در حین امدادرسانی، صدمه زده بودند، دستگیر شدند.

افرادی که به کادر درمان و آمبولانس اورژانس نیشابور در حین امدادرسانی، صدمه زده بودند، دستگیر شدند.


دستگیری عاملان صدمه به کادر درمان و آمبولانس در نیشابور