پنجره مهر: درخواست مهم بختیار از موساد چه بود؟ آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی یک درخواست مهم از موساد داشت، درخواستی که می توانست سرنوشت انقلاب را تحت تاثیر قرار دهد. دریافت ۲۰ MB

پنجره مهر:

درخواست مهم بختیار از موساد چه بود؟

درخواست مهم بختیار از موساد چه بود؟

آخرین نخست وزیر رژیم پهلوی یک درخواست مهم از موساد داشت، درخواستی که می توانست سرنوشت انقلاب را تحت تاثیر قرار دهد.

دریافت ۲۰ MB


درخواست مهم بختیار از موساد چه بود؟