هشت صبح: بحث کودکان کار همواره یکی از مهم ترین مباحث شهری ایران در یک دهه گذشته و بخصوص در شهر تهران بوده است. کودکانی که پشت چهارراه ها گل می فروشند، شیشه اتومبیل ها را با اجبار پاک می کنند، درخواست آب معدنی می کنند، درخواست خرید یک ساندویچ می کنند و…. در همین […]

هشت صبح: بحث کودکان کار همواره یکی از مهم ترین مباحث شهری ایران در یک دهه گذشته و بخصوص در شهر تهران بوده است. کودکانی که پشت چهارراه ها گل می فروشند، شیشه اتومبیل ها را با اجبار پاک می کنند، درخواست آب معدنی می کنند، درخواست خرید یک ساندویچ می کنند و….


در همین ارتباط دیروز احمد احمدی صدر مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران گفته: کودکانی که به‌عنوان کودکان کار و خیابانی از سوی سرشبکه‌ها و باندها و برخی از خانواده‌ها استثمار می‌شوند، ماهیانه درآمدی ۵۰، ۱۰۰ و ۱۵۰ میلیون تومانی را دارند که رقم بسیار قابل‌توجهی است.


درآمد نجومی کودکان به ظاهر بدبخت پشت چهارراهها