«دوا کَسل» دختر «وینسنت کسل» و «مونیکا بلوچی» در نقش «آنجلیکا سدارا» در میان بازیگران اصلی مینی سریال «یوزپلنگ» قرار دارد.

«دوا کَسل» دختر «وینسنت کسل» و «مونیکا بلوچی» در نقش «آنجلیکا سدارا» در میان بازیگران اصلی مینی سریال «یوزپلنگ» قرار دارد.


دختر مونیکا بلوچی نقش اصلی مینی سریال «یوزپلنگ» شد