دانشجویی که آزادی بیان در غرب را به چالش کشید پایان نامه وحید سعادت طلب دانشجوی دکترا به زودی در دانشگاه استکهلم سوئد دفاع خواهد شد اما پیش از دفاع و از وقتی برای مطالعه عمومی منتشر شده، واکنش های زیادی را برانگیخته است. دریافت ۱۸ MB

دانشجویی که آزادی بیان در غرب را به چالش کشید

دانشجویی که آزادی بیان در غرب را به چالش کشید

پایان نامه وحید سعادت طلب دانشجوی دکترا به زودی در دانشگاه استکهلم سوئد دفاع خواهد شد اما پیش از دفاع و از وقتی برای مطالعه عمومی منتشر شده، واکنش های زیادی را برانگیخته است.

دریافت ۱۸ MB


دانشجویی که آزادی بیان در غرب را به چالش کشید