می‌خواهیم امروز داستانی را تعریف کنیم؛ داستان یک معلم و شاگرد استثنایی و دارای معلولیت جسمی حرکتی که پنج سال در خانه به تحصیل مشغول بوده و بزرگترین آرزویش پوشیدن لباس پلیس است.

می‌خواهیم امروز داستانی را تعریف کنیم؛ داستان یک معلم و شاگرد استثنایی و دارای معلولیت جسمی حرکتی که پنج سال در خانه به تحصیل مشغول بوده و بزرگترین آرزویش پوشیدن لباس پلیس است.


داستان یک معلم و شاگرد استثنائیش