نماینده نجف آباد: در واقع امام جمعه گفته من ماشین ندارم و برای وی گرفته است البته پنج نماینده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته اند.

نماینده نجف آباد: در واقع امام جمعه گفته من ماشین ندارم و برای وی گرفته است البته پنج نماینده هم‌به نام خودشان خودرو گرفته اند.


خودروهایی که نمایندگان مجلس گرفتند رانت بود /  اصل این خبر صحت دارد / برخی به نام امام جمعه یا فرماندار گرفته اند / ۵۷ نفر شاسی بلند گرفتند