آگهی فروش خانه در کانادا به قیمت ۹ و نیم میلیون دلار توجهات را به خود جلب کرد.

آگهی فروش خانه در کانادا به قیمت ۹ و نیم میلیون دلار توجهات را به خود جلب کرد.


خانه ۵۰۰ میلیاردی در کانادا برای یک ایرانی شیعه؟!