درخواست اعاده دادرسی او نسبت به جرم محاربه در دیوان عالی کشور همچنان مفتوح است

درخواست اعاده دادرسی او نسبت به جرم محاربه در دیوان عالی کشور همچنان مفتوح است


حکم اعدام محمد قبادلو در دیوان عالی تائید شد