کاشیان یکی از نخستین هنرمندان ایرانی بود که آثارش به حراج کریستیز راه یافت.

کاشیان یکی از نخستین هنرمندان ایرانی بود که آثارش به حراج کریستیز راه یافت.


حسین کاشیان درگذشت