آخرین مهر تائید برای سفر انسان به ماه، ابزاری است که ۵۰ سال پیش در ماموریت آپولوی ۱۱ در ماه نصب شد. در جریان آن سفر آرمسترانگ و آلدرین، یک ابزار بازتابنده لیزری را برروی سطح ماه کار گذاشتند که هنوز هم فعال است و به انسان‌ها این فرصت را می‌دهد تا با انعکاس نور لیزر، فاصله تا ماه را با دقت بالایی اندازه‌گیری کنند.

آخرین مهر تائید برای سفر انسان به ماه، ابزاری است که ۵۰ سال پیش در ماموریت آپولوی ۱۱ در ماه نصب شد. در جریان آن سفر آرمسترانگ و آلدرین، یک ابزار بازتابنده لیزری را برروی سطح ماه کار گذاشتند که هنوز هم فعال است و به انسان‌ها این فرصت را می‌دهد تا با انعکاس نور لیزر، فاصله تا ماه را با دقت بالایی اندازه‌گیری کنند.


حرف ناسا را باور کنیم؟ انسان واقعا ۵۰ سال قبل به ماه رفته است؟