معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رشته‌های تحصیلی که شغلی برای آنها وجود ندارد از دفترچه کنکور حذف می‌ شوند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری گفت: رشته‌های تحصیلی که شغلی برای آنها وجود ندارد از دفترچه کنکور حذف می‌ شوند.


حدود ۴۰ درصد رشته‌های دانشگاهی حذف می‌شوند