جکی چان برای این فیلم شیرین کاری‌های خطرناک زیادی انجام داد، از جمله پریدن از روی چرخ و فلکی به ارتفاع ۱۲۰ متر و افتادن از روی اسب.

جکی چان برای این فیلم شیرین کاری‌های خطرناک زیادی انجام داد، از جمله پریدن از روی چرخ و فلکی به ارتفاع ۱۲۰ متر و افتادن از روی اسب.


جکی چان برنامه‌ای برای بازنشستگی ندارد/ بدلکاری در ۶۹ سالگی