رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:جهاد امید آفرینی، جهاد خدمت و جهاد تبیین سه رویکرد اصلی بسیج است که در جریان قرار دارند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:جهاد امید آفرینی، جهاد خدمت و جهاد تبیین سه رویکرد اصلی بسیج است که در جریان قرار دارند.


جهاد امید آفرینی، جهاد خدمت و جهاد تبیین سه رویکرد اصلی بسیج است