جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۲ به روایت سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق ها ۷.۹۲۰ میلیون و سقف حقوق ۵۵ میلیون است. دریافت ۱۴ MB

جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۲ به روایت سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس

جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۲ به روایت سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس

رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: کف حقوق ها ۷.۹۲۰ میلیون و سقف حقوق ۵۵ میلیون است.

دریافت ۱۴ MB


جزئیاتی از بودجه ۱۴۰۲ به روایت سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس