براساس پیش‌بینی‌های انجام شده به علت افزایش حجم تردد تا حدود یک ساعت آینده مسیر برگشت به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد..

براساس پیش‌بینی‌های انجام شده به علت افزایش حجم تردد تا حدود یک ساعت آینده مسیر برگشت به سمت تهران یک‌طرفه خواهد شد..


جاده چالوس امروز یک‌طرفه می‌شود