دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر توقف شماره گذاری کامیون های دست دوم را تکذیب کرد.

دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر منتشر شده در برخی رسانه‌ها مبنی بر توقف شماره گذاری کامیون های دست دوم را تکذیب کرد.


تکذیب توقف شماره‌گذاری کامیون های دست دوم توسط وزارت صمت