«محمود احمدی‌نژاد» همواره تلاش می‌کنند با ادعاهای جنجالی و پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای خود را در صدر اخبار نگاه دارد آن هم در سالی که منتهی به انتخابات است.

 «محمود احمدی‌نژاد» همواره تلاش می‌کنند با ادعاهای جنجالی و پرداختن به موضوعات حاشیه‌ای خود را در صدر اخبار نگاه دارد آن هم در سالی که منتهی به انتخابات است.


توهمات «معجزه هزاره‌سوم»