آثار ۹ فیلمساز عمدتاً جوان که به وضوح ارتباط معنوی با نسل های قبلی بزرگان سینمای ایران دارند در بخش ویزه «تولدی دیگر: سینمای ایران اینجا و اکنون» به روی پرده خواهد رفت.

آثار ۹ فیلمساز عمدتاً جوان که به وضوح ارتباط معنوی با نسل های قبلی بزرگان سینمای ایران دارند در بخش ویزه «تولدی دیگر: سینمای ایران اینجا و اکنون» به روی پرده خواهد رفت.


«تولد دیگر سینمای مستقل ایران» در جشنواره کارلووی‌ واری