سخنگوی شورا: براساس اطلاعاتِ دوستان نظارتی، آن‌چه اتفاق افتاده تخلف شخصی است و دفتر شهردار و شهردار تهران با فرد متخلف برخورد کرده و او را به دستگاه‌های نظارتی معرفی کردند.

سخنگوی شورا: براساس اطلاعاتِ دوستان نظارتی، آن‌چه اتفاق افتاده تخلف شخصی است و دفتر شهردار و شهردار تهران با فرد متخلف برخورد کرده و او را به دستگاه‌های نظارتی معرفی کردند.


توضیح سخنگوی شورا درباره دستگیری فردی در شهرداری تهران