شهردار تهران درباره موضوع جداسازی واگن زنان از طریق پرده توضیحاتی ارائه داد.

شهردار تهران درباره موضوع جداسازی واگن زنان از طریق پرده توضیحاتی ارائه داد.


توضیح زاکانی درباره جداسازی واگن زنان و مردان