شیراز – رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در حال حاضر هیچ دانشجویی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز بازداشت نیست و با پیگیری مسئولان دانشگاه، همه دانشجویان بازداشتی، آزاد شده اند….

شیراز – رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز گفت: در حال حاضر هیچ دانشجویی از دانشگاه علوم پزشکی شیراز بازداشت نیست و با پیگیری مسئولان دانشگاه، همه دانشجویان بازداشتی، آزاد شده اند.


تمامی دانشجویان بازداشتی علوم پزشکی شیراز آزاد شدند