تصاویری از تعقیب و گریز طولانی پلیس آگاهی تهران و سارق خودرو دنای سرقتی که سرانجام با شلیک پلیس به لاستیک خودرو به بازداشت سارق می انجامد./منبع: فرهیختگان آنلاین

تصاویری از تعقیب و گریز طولانی پلیس آگاهی تهران و سارق خودرو دنای سرقتی که سرانجام با شلیک پلیس به لاستیک خودرو به بازداشت سارق می انجامد./منبع: فرهیختگان آنلاین


تعقیب و گریز طولانی و دلهره آور پلیس و سارق خودرو دنا در تهران (فیلم)