به گفته مقامات ارشد آمریکایی، دو کشور ترکمنستان و آمریکا در حال گفت‌وگوهای جدی بر سر توافقی هستند که می‌تواند منجر به ارائه حمایت مالی و تخصصی آمریکا برای کمک به این کشور آسیای مرکزی در زمینه جلوگیری از نشت‌ گاز، از جمله در «دروازه جهنم»، می‌شود.

به گفته مقامات ارشد آمریکایی، دو کشور ترکمنستان و آمریکا در حال گفت‌وگوهای جدی بر سر توافقی هستند که می‌تواند منجر به ارائه حمایت مالی و تخصصی آمریکا برای کمک به این کشور آسیای مرکزی در زمینه جلوگیری از نشت‌ گاز، از جمله در «دروازه جهنم»، می‌شود.


ترکمنستان برای بستن «دروازه‌ جهنم» در حال مذاکره با آمریکا است