ارز تازه بریکس و به چالش کشیدن جدی سلطه دلار موضوع تحلیل فارن پالیسی است.

ارز تازه بریکس و به چالش کشیدن جدی سلطه دلار موضوع تحلیل فارن پالیسی است.


تحلیل فارین پالیسی: ارز تازه بریکس، می تواند سلطه دلار را به لرزه درآورد/ شاید سرانجام، لحظه دلارزدایی فرارسیده باشد