دولت کانادا از اعمال تحریم های جدید علیه ایران خبر داد.

دولت کانادا از اعمال تحریم های جدید علیه ایران خبر داد.


تحریم‌های جدید کانادا علیه ایران