سفره‌ام خالی است‌. دو شیفت کار می‌کنم با این حال هزینه دارو و ایزی‌لایف پسرم به زحمت تأمین می‌شود و مستمری بهزیستی برای تهیه ایزی‌لایف دو روز او هم کافی نیست‌.

سفره‌ام خالی است‌. دو شیفت کار می‌کنم با این حال هزینه دارو و ایزی‌لایف پسرم به زحمت تأمین می‌شود و مستمری بهزیستی برای تهیه ایزی‌لایف دو روز او هم کافی نیست‌.


تجمع اعتراضی معلولان/ مستمری ۶۰۰ هزار تومانی بهزیستی چه دردی را دوا می‌کند؟