توصیه صریح امیرعبداللهیان به آمریکایی‌ها: بین ریاکاری و بازگشت به برجام باید یکی را انتخاب کنید امیرعبداللهیان طی توصیه‌ای صریح به آمریکایی‌ها گفت: بین ریاکاری و درخواست برای بازگشت به توافق و برجام باید یک راه را انتخاب کنید. دریافت ۸ MB

توصیه صریح امیرعبداللهیان به آمریکایی‌ها:

بین ریاکاری و بازگشت به برجام باید یکی را انتخاب کنید

بین ریاکاری و بازگشت به برجام باید یکی را انتخاب کنید

امیرعبداللهیان طی توصیه‌ای صریح به آمریکایی‌ها گفت: بین ریاکاری و درخواست برای بازگشت به توافق و برجام باید یک راه را انتخاب کنید.

دریافت ۸ MB


بین ریاکاری و بازگشت به برجام باید یکی را انتخاب کنید