در بخشی از بیانیه مشترک نهادهای امنیت ملی ایران و هندوستان، طرفین نسبت به وضعیت انسانی و اقتصادی در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از برقراری یک دولت فراگیر با مشارکت معنادار همه گروه‌ها و اقوام حمایت کردند.

در بخشی از بیانیه مشترک نهادهای امنیت ملی ایران و هندوستان، طرفین نسبت به وضعیت انسانی و اقتصادی در افغانستان اظهار نگرانی کرده و از برقراری یک دولت فراگیر با مشارکت معنادار همه گروه‌ها و اقوام حمایت کردند.


بیانیه مشترک نهادهای امنیت ملی ایران و هندوستان