در نمایشگاه کتاب تهران نصب دو بنر بزرگ از سخنان منتسب به دو نویسنده بزرگ جهان یعنی تولستوی (نویسنده روس) و ویکتور هوگو (نویسنده فرانسوی) توجه ها را به خود جلب کرده است. موضوع بنرها درباره حجاب و عفت است. منبع این نوشته ها هم ذکر نشده است.

در نمایشگاه کتاب تهران نصب دو بنر بزرگ از سخنان منتسب به دو نویسنده بزرگ جهان یعنی تولستوی (نویسنده روس) و ویکتور هوگو (نویسنده فرانسوی) توجه ها را به خود جلب کرده است. موضوع بنرها درباره حجاب و عفت است. منبع این نوشته ها هم ذکر نشده است.


بنر جنجالی از تولستوی و  هوگو در نمایشگاه کتاب