رهبر انقلاب: بسیج فقط برای میدان نظامی نیست رهبر معظم انقلاب فرمودند: بسیج فقط برای میدان نظامی نیست، در همه میدان‌ها از جمله میدان علم باید حضور داشته باشد. دریافت ۵ MB

رهبر انقلاب:

بسیج فقط برای میدان نظامی نیست

بسیج فقط برای میدان نظامی نیست

رهبر معظم انقلاب فرمودند: بسیج فقط برای میدان نظامی نیست، در همه میدان‌ها از جمله میدان علم باید حضور داشته باشد.

دریافت ۵ MB


بسیج فقط برای میدان نظامی نیست