مشعلچی دیروز و در جمع خبرنگاران گفته بود صنعت بیمه باید درخواست استیضاح وزیر صمت را به خاطر بدهی خودروسازان مطرح کند.

مشعلچی دیروز و در جمع خبرنگاران گفته بود صنعت بیمه باید درخواست استیضاح وزیر صمت را به خاطر بدهی خودروسازان مطرح کند.


برکناری سخنگوی بیمه مرکزی به دلیل اظهارنظر درباره استیضاح وزیر صمت