جویبار- همزمان با روز ملی روستا و عشایر نخستین جشنواره بومی و محلی ماریم در روستای گلیرد از توابع بخش مرکزی شهرستان جویبار برگزار شد

جویبار- همزمان با روز ملی روستا و عشایر نخستین جشنواره بومی و محلی ماریم در روستای گلیرد از توابع بخش مرکزی شهرستان جویبار برگزار شد


برپایی جشنواره بومی و محلی ماریم در جویبار