رئیس جمهور عراق گروه های سیاسی این کشور را به شرکت در گفتگوی جدی دعوت کرد.

رئیس جمهور عراق گروه های سیاسی این کشور را به شرکت در گفتگوی جدی دعوت کرد.


برهم صالح گروه های سیاسی عراق را به گفتگوی جدی دعوت کرد