بعد از انتشار فیلمی در مورد حیوان آزاری در شهر آبسرد با دستور فرماندار شهرستان دماوند، موضوع در دستور کار محیط زیست شهرستان قرار گرفت.

بعد از انتشار فیلمی در مورد حیوان آزاری در شهر آبسرد با دستور فرماندار شهرستان دماوند، موضوع در دستور کار محیط زیست شهرستان قرار گرفت.


برخورد دادستان با حیوان‌آزاری در آبسرد