اعلام خبر آزادسازی خرمشهر از تلویزیون در سوم خرداد ۱۳۶۱: «شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خرمشهر، شهر خون، آزاد شد».

اعلام خبر آزادسازی خرمشهر از تلویزیون در سوم خرداد ۱۳۶۱: «شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خرمشهر، شهر خون، آزاد شد».


ببینید | اعلام خبر آزادسازی خرمشهر از تلویزیون در سوم خرداد ۱۳۶۱