بازدید امیرعبداللهیان از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام‌ علی (ع) نجف وزیر امور خارجه کشورمان طی بازدیدی از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام علی(ع) نجف، با پرسنل درمانی گفتگو و در جریان فعالیت های این بیمارستان قرار گرفت. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان طی بازدیدی از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام علی (ع) […]

بازدید امیرعبداللهیان از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام‌ علی (ع) نجف

بازدید امیرعبداللهیان از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام‌ علی (ع) نجف

وزیر امور خارجه کشورمان طی بازدیدی از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام علی(ع) نجف، با پرسنل درمانی گفتگو و در جریان فعالیت های این بیمارستان قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان طی بازدیدی از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام علی (ع) نجف، با پرسنل درمانی گفتگو و از نزدیک در جریان فعالیت‌های این بیمارستان قرار گرفت.

بازدید امیرعبداللهیان از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام‌ علی (ع) نجف

بازدید امیرعبداللهیان از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام‌ علی (ع) نجف

بازدید امیرعبداللهیان از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام‌ علی (ع) نجف


بازدید امیرعبداللهیان از بیمارستان ۲۲۰ تختخوابی امام‌ علی (ع) نجف