در قسمت راسته بازار گل تهران که محل استراحت خشکه فروشان است حدود ۱۸ غرفه حدود ۱۵ متری جمعا حدود ۲۰۰ متر دچار آتش سوزی شد.

در قسمت راسته بازار گل تهران که محل استراحت خشکه فروشان است حدود ۱۸ غرفه حدود ۱۵ متری جمعا حدود ۲۰۰ متر دچار آتش سوزی شد.


بازار گل تهران بار دیگر طعمه آتش شد