وقتی در زمینه لوله کشی فعالیت می کنید و به کار خود هم بسیار علاقه دارید، می توانید به این شکل از لوله های بی روح نیز یک اثر هنری خلق کنید!

وقتی در زمینه لوله کشی فعالیت می کنید و به کار خود هم بسیار علاقه دارید، می توانید به این شکل از لوله های بی روح نیز یک اثر هنری خلق کنید!


این لوله کشی نیست، قطعا اثر هنری است! (عکس)