ایران با رو کردن دو پدیده سنگین وزن خود در وزنه‌برداری آسیا به خصوص یوسفی جوان، نشان داد که در تدارک معرفی جانشینان شایسته ای برای حسین رضازاده و بهداد سلیمی است. آنها با دو نقره خود، تیم کشورمان را قهرمان تیمی آسیا کردند.

ایران با رو کردن دو پدیده سنگین وزن خود در وزنه‌برداری آسیا به خصوص یوسفی جوان، نشان داد که در تدارک معرفی جانشینان شایسته ای برای حسین رضازاده و بهداد سلیمی است. آنها با دو نقره خود، تیم کشورمان را قهرمان تیمی آسیا کردند.


ایران با نقره‌های دو پدیده سنگین وزن؛ قهرمان وزنه‌برداری ۲۰۲۳ آسیا شد